Sony Xperia Z3 - Kalendar

background image

Kalendar i budilnik

Kalendar

Koristite aplikaciju Kalendar da biste upravljali rasporedom vremena. Ako ste se prijavili i

sinhronizovali svoj uređaj sa jednim ili više naloga na mreži koji uključuju kalendare, na

primer, Google™ nalog ili Xperia™ sa Facebook nalogom, onda će se događaji iz

kalendara sa ovih naloga pojaviti i u aplikaciji Kalendar. Možete da izaberete koje

kalendare želite da integrišete u kombinovani prikaz kalendara.
Kada se približi vreme obaveze, uređaj reprodukuje zvuk obaveštenja da vas podseti.

Takođe, se pojavljuje na statusnoj liniji.

1

Izaberite tip prikaza i kalendare koje želite da prikažete

2

Vratite se na trenutni datum

3

Pristupite podešavanjima i drugim opcijama

4

Listajte nalevo ili nadesno radi bržeg pretraživanja

5

Izabrani datum

6

Dnevne obaveze za izabrani dan

7

Dodajte događaj kalendara

Pravljenje događaja u kalendaru

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku , a zatim stavku

Kalendar.

2

Dodirnite stavku .

3

Ako ste kalendar sinhronizovali sa jednim ili više naloga, izaberite nalog na koji

želite da dodate ovaj događaj. Ako ovaj događaj želite da dodate samo na uređaj,

dodirnite stavku

Kalendar uređaja.

4

Unesite ili izaberite željene informacije i dodajte učesnike događaja.

5

Dodirnite dugme

Sačuvaj da biste sačuvali događaj i poslali pozivnice.

Prikaz događaja u kalendaru

1

Na Početni ekran tapnite na , a zatim na

Kalendar.

2

Tapnite na događaj koji želite da prikažete.

Prikazi više kalendara

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku , a zatim pronađite i dodirnite stavku

Kalendar.

2

Dodirnite stavku , a zatim potvrdite izbor u poljima za potvrdu za kalendare koje

želite da prikažete.

Zumiranje prikaza kalendara

Kada je izabran prikaz

Sedmica ili Dan, približite prste na ekranu da biste uvećali.

139

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Prikaz nacionalnih praznika u aplikaciji „Kalendar“

1

Na Početni ekran tapnite na , a zatim na

Kalendar.

2

Tapnite na , a zatim na

Podešavanja.

3

Tapnite na

Državni praznici.

4

Izaberite opciju ili kombinaciju opcija, a zatim tapnite na dugme

OK.

Prikazivanje rođendana u aplikaciji Kalendar

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku , a zatim stavku

Kalendar.

2

Dodirnite stavku , a zatim stavke

Podešavanja > Rođendani.

3

Prevucite klizač nadesno.

Prikaz vremenske prognoze u aplikaciji „Kalendar“

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku , a zatim stavku

Kalendar.

2

Tapnite na , a zatim na

Podešavanja.

3

Tapnite na

Prognoza vremena, zatim prevucite klizač nadesno.

4

Ako su usluge lokacije isključene, tapnite na stavku

Kućna lokacija, a zatim

potražite grad koji želite da dodate.

Dodatne informacije o tome kako da omogućite usluge lokacije, potražite u odeljku

Korišćenje

usluga lokacije

na stranici 136.

Promena podešavanja vremenske prognoze u aplikaciji „Kalendar“

1

Na Početni ekran tapnite na , a zatim na

Kalendar.

2

Tapnite na , a zatim na

Podešavanja.

3

Tapnite na

Prognoza vremena.

4

Prilagodite podešavanja po želji.