Sony Xperia Z3 - Podešavanja ekrana

background image

Podešavanja ekrana

Podešavanje svetline ekrana

1

Na početnom ekranu dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Prikaz > Nivo osvetljenja.

3

Prevucite klizač da biste podesili svetlinu.

Smanjivanje nivoa svetline povećava performanse baterije.

58

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Podešavanje ekrana da vibrira na dodir

1

Na početnom ekranu dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Zvuk i obaveštenje > Drugi zvukovi.

3

Prevucite nadesno klizač pored stavke

Vibracija pri dodiru. Ekran sada vibrira

kada dodirnete tastere i određene aplikacije.

Podešavanje vremena mirovanja pre isključivanja ekrana

1

Sa Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Prikaz > Spavaj.

3

Izaberite opciju.

Da biste brzo isključili ekran, kratko pritisnite taster za uključivanje/isključivanje .

Pametna kontrola pozadinskog osvetljenja

Pametna kontrola pozadinskog osvetljenja drži ekran uključenim sve dok vam je uređaj u

ruci. Kada spustite uređaj, ekran se isključuje prema podešavanjima režima spavanja.

Uključivanje funkcije pametnog upravljanja pozadinskim osvetljenjem

1

Na početnom ekranu dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Prikaz > Kontr. pam. poz. svetla.

3

Prevucite klizač nadesno.

Kačenje ekrana

Koristite kačenje ekrana kako biste podesili uređaj tako da prikazuje samo ekran za

određenu aplikaciju. Na primer, ako igrate igru i slučajno dodirnete taster za pomeranje

„Početak“, funkcija kačenja ekrana sprečava da umanjivanje ekrana aplikacije aktivne

igre. Tu funkciju možete da koristite i kada pozajmite uređaj drugoj osobi kako ne bi

mogla lako da pristupi dodatnim aplikacijama. Na primer, možete da pozajmite uređaj

nekome da snimi fotografiju i da zakačite ekran za aplikaciju „Kamera“ tako da osoba ne

može lako da koristi druge aplikacije, kao što je „E-pošta“.

Kačenje ekrana nije bezbednosna funkcija i ne sprečava u potpunosti druge korisnike da

otkače ekran i pristupe uređaju. Da biste zaštitili podatke, treba da podesite uređaj tako da

zahteva PIN, lozinku ili obrazac za otključavanje ekrana da bi neko mogao da otkači ekran.

Aktiviranje kačenja ekrana

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Bezbednost > Kačenje ekrana.

3

Prevucite klizač nadesno.

4

Ako još niste podesili obrazac, PIN ili lozinku za zaključavanje ekrana na uređaju,

prevucite nadesno klizač pored stavke

Zaključaj uređaj pri otkačivanju, a zatim

izaberite opciju. Ako već imate omogućeno zaključavanje ekrana, onda prevucite

klizač da biste aktivirali relevantnu bezbednosnu opciju pošto aktivirate kačenje

ekrana.

Obrazac, PIN ili lozinka nisu obavezni da bi kačenje ekrana funkcionisalo.

Kačenje ekrana

1

Proverite da li je kačenje ekrana aktivirano na uređaju.

2

Otvorite aplikaciju i idite na ekran koji želite da zakačite.

3

Dodirnite stavku .

4

Da biste prikazali ikonu kačenja ekrana , prevucite nagore.

5

Dodirnite .

6

U iskačućem prozoru koji se pojavi dodirnite stavku

Razumem.

59

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Otkačivanje ekrana

1

N zakačenom ekranu istovremeno dodirnite i zadržite i .

2

Otpustite oba dugmeta.

Ako ste izabrali bezbednosnu opciju prilikom aktiviranja funkcije kačenja ekrana, treba da

unesete obrazac, PIN ili lozinku da biste otključali uređaj pre nego što budete mogli da

otkačite ekran.