Sony Xperia Z3 - Govorna pošta

background image

Govorna pošta

Ako vaša pretplata uključuje uslugu govorne pošte, pozivaoci mogu ostaviti govorne

poruke kada vi ne možete odgovoriti na poziv. Broj usluge govorne pošte obično je

sačuvan na SIM kartici. Ako nije, vaš operater mreže vam može dati broj i možete ga

uneti ručno.

Unos broja govorne pošte

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Poziv > Govorna pošta

>

Podešavanja govorne pošte > Broj govorne pošte.

3

Unesite broj govorne pošte.

4

Dodirnite dugme

U redu.

Pozivanje usluge govorne pošte

1

Otvorite numeričku tastaturu.

2

Dodirnite i zadržite

1

dok se ne pozove broj govorne pošte.

Kada prvi put pozovete broj govorne pošte, sistem govorne pošte mrežnog operatera vas

obično pita da podesite govornu poštu. Na primer, može se tražiti da snimite pozdrav i

postavite lozinku.