Sony Xperia Z3 - Ekran aplikacija

background image

Ekran aplikacija

Ekran aplikacija, koji otvarate sa početnog ekrana, sadrži aplikacije koje su unapred

instalirane na uređaju, kao i aplikacije koje ste preuzeli.

Pregledanje svih aplikacija na ekranu aplikacija

1

Na početnom ekranu dodirnite stavku .

2

Listajte nalevo ili nadesno na ekranu aplikacija.

Otvaranje aplikacije sa ekrana aplikacija

Listajte nalevo ili nadesno da biste pronašli aplikaciju, a zatim dodirnite aplikaciju.

Traženje aplikacije sa ekrana aplikacija

1

Dok je otvoren ekran aplikacija, dodirnite stavku

Pretraga aplikacija.

2

Unesite ime aplikacije koju želite da potražite.

Otvaranje menija ekrana aplikacija

Kada je ekran aplikacije otvoren, prevucite levu ivicu ekrana nadesno.

Pomeranje aplikacije na ekranu aplikacija

1

Dok je otvoren ekran aplikacija, dodirnite stavku .

2

Proverite da li je stavka

Redosled nabavljanja izabrana u odeljku Sortiranje

aplikacija.

3

Dodirnite i zadržite aplikaciju dok se ne izabere, a zatim je prevucite na novu

lokaciju.

Dodavanje prečice aplikacije na početni ekran

1

Na ekranu aplikacija dodirnite i držite ikonu aplikacije dok ne bude izabrana, a

zatim prevucite ikonu na vrh ekrana. Otvara se početni ekran.

2

Prevucite ikonu na željeno mesto na početnom ekranu, a zatim sklonite prst.

25

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Uređivanje aplikacija na ekranu aplikacija

1

Dok je otvoren ekran aplikacija, dodirnite stavku .

2

Dodirnite

Sortiranje aplikacija, a zatim izaberite opciju.

Deinstaliranje aplikacije sa ekrana aplikacija

1

Dodirnite i držite bilo koju oblast na početnom ekranu aplikacija dok uređaj ne

počne da vibrira. Sve aplikacije koje se mogu deinstalirati biće označene sa .

2

Izaberite aplikaciju koju želite da deinstalirate, a zatim tapnite na

Izbriši.