Sony Xperia Z3 - Pravljenje filmova

background image

Pravljenje filmova

Xperia™ pravljenje filmova automatski kreira kratke video zapise dužine oko 30 sekundi

pomoću postojećih fotografija i video zapisa. Aplikacija automatski određuje vremensku

liniju za kreiranje filma. Na primer, ona može da uzme izbor fotografija i video zapisa sa

subotnjeg popodnevnog izleta ili od nasumičnog sedmodnevnog perioda i kreira film za

vas. Dobijate obaveštenje kada taj film u stilu naglašavanja bude spreman. Tada možete

da ga uredite po želji. Na primer, možete da uredite naslov, izbrišete scene, promenite

muziku ili dodate još fotografija i video zapisa.

Otvaranje aplikacije „Pravljenje filmova“

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavku

Movie Creator.

Ako na uređaju nema sačuvanih fotografija i video zapisa, nema dostupnih funkcija kada

otvorite aplikaciju „Pravljenje filmova“.

Isključivanje obaveštenja aplikacije „Pravljenje filmova“

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavku

Movie Creator.

3

Dodirnite stavku , a zatim stavku

Podešavanja i deaktivirajte Obaveštenja.

122

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Onemogućavanje aplikacije Movie Creator

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Aplikacije.

3

Nađite i tapnite na

Movie Creator > ONEMOGUĆI.

123

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..