Sony Xperia Z3 - Ngomong lambat

background image

Ngomong lambat

Fitur ngomong lambat ngalambatkeun ngomong ti pihak sejen salula anjeun keur

nelepon.

Pikeun ngaktipkeun Ngomong Lambat

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok .

2

Teangan terus ketok

Setelan > Telepon.

3

Sered panggeser di sisi

Lalaunan Nyarios na ka posisi aktip atawa pareum.

143

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.