Sony Xperia Z3 - Langlangan aplikasi

background image

Langlangan aplikasi

Pake aplikasi Alarm & jam pikeun nyetel sagala rupa alarm.

Pake pangotektak web pikeun nganapigasi tur nempo kaca web, ngatur

tetengger, teks sareng gambar.

Pake aplikasi Kalkulator pikeun ngalakonan itungan dasar.

Pake aplikasi Almenak pikeun ngalacak kajadian tur ngatur pasini anjeun.

Pake kamera pikeun moto sareng ngarekam klip video.

Pake aplikasi Kontak pikeun ngatur nomer telepon, alamat surelek tur inpo

sejenna nu berhubungan ka kontak Anjeun.

Akses aplikasi, dokumen jeung gambar nu tos diundeur ku anjeun.

Pake aplikasi Surelek pikeun ngirim tur nampa surelek ti akun pribadi sareng

perusahaan.

Pake aplikasi Facebook™ pikeun ngiringan dina jejaring sosial sareng babaturan,

anggota kulawarga sareng kolega di sakuriling dunya.

Kotektak tur dengekeun stasiun radio FM.

Pake aplikasi Albeum pikeun nempo jeung ngolah poto sareng video Anjeun.

Pake aplikasi Gmail™ pikeun maca, nyerat tur ngatur talatah surelek.

Teang inpo dina alat Anjeun sareng di web.

Tempo lokasi Anjeun ayeuna, panggihan lokasi nu sejen tur etang rute nganggo

Google Maps™.

Pake aplikasi Play Store™ pikeun ngundeur aplikasi haratis atawa mayar kanggo

alat Anjeun.

Pake aplikasi Talatah pikeun ngirim tur nampa talatah teks sareng multimedia.

Pake aplikasi Video pikeun muterkeun video dina alat Anjeun, tur ngabagikeun

eusi sareng babaturan Anjeun.

Pake aplikasi Musik pikeun ngatur tur muter musik, buku audio sareng podcast.

Tempo carita-carita anyar sareng ramalan cuaca.

Telepon ku cara muter nomer sacara manual atawa ku cara make pungsi pencet

pinter.

34

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Optimalkeun setelan alat pikeun nyocogkeun ka persaratan Anjeun sorangan.

Pake aplikasi Hangouts™ pikeun ngomong sareng babaturan sacara online.

Identipikasi lagu musik anu nuju diputer di lingkungan anjeun, tur menangkeun

inpo artis, albeum sareng inpo nu sejenna.

Pake YouTube™ keur ngabagikeun tur nempo video ti saluruh dunya.

Pake aplikasi cadangan atawa malikkeun jang nyadangkeun atawa malikkeun

eusi dina alat Anjeun, sapertos kontak, talatah teks, tetengger, data almenak,

jeung sajabana.

Pake aplikasi Smart Connect™ pikeun nyetel naon wae nu terjadi ka alat Anjeun

basa Anjeun keur nyambungkeun atawa megatkeun hiji aksesori.

Xperia™ Movie Creator otomatis nyieun video pondok nu lila na 30 detik make

poto jeung video nu aya. Aplikasi otomatis nangtukeun timeline jang nyieun pilem

na.

Pake aplikasi Lifelog jang otomatis catetan kajadian ihwal kagiatan Anjeun

sapopoe. Contona, Anjeun bisa nyieun tujuan tur ningali kamajuan jang

ngahontal tujuan eta atawa nyieun tetengger kajadian spesial.

Pake aplikasi Rojongan pikeun ngakses rojongan di alat Anjeun. Contona, anjeun

tiasa ngakses Buku pituduh, inpo cara ngungkulan, plus tips sareng trik.

Sababaraha aplikasi teu dirojong atawa ka daptar ku sadaya jaringan sareng/atawa propaider

ladén di sadaya wewengkon.

35

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.