Sony Xperia Z3 - Eusi

background image

Eusi

Ngamulai........................................................................................ 7

Ngeunaan Buku pituduh..................................................................... 7
Langlangan......................................................................................... 7
Pamasangan.......................................................................................8
Tangtayungan layar........................................................................... 10
Ngawitan telepon Anjeun pertama kalina...........................................10
Kunaon abdi butuh akun Google™?................................................. 11

Kaamanan alat............................................................................. 13

Mastikeun alat Anjeun dijagi.............................................................. 13
Konci layar........................................................................................ 13
Muka konci alat anjeun otomatis....................................................... 15
Panangtayungan kartu SIM............................................................... 18
Milari nomer identipikasi alat anjeun.................................................. 19
Neang alat nu leungit ....................................................................... 20

Diajar dasar-dasar........................................................................ 22

Nganggo layar rampa........................................................................22
Ngonci jeung muka konci layar..........................................................24
Layar Utama..................................................................................... 24
Layar aplikasi.................................................................................... 26
Aplikasi napigasi................................................................................27
Widget.............................................................................................. 27
Potong kompas jeung polder............................................................ 28
Latar tukang jeung tema................................................................... 29
Nyandak potret layar......................................................................... 30
Bewara............................................................................................. 30
Ikon dina bar status...........................................................................32
Langlangan aplikasi...........................................................................34

Rojongan tur pamaliharaan.......................................................... 36

Ngeusi batre alat Anjeun................................................................... 36
Batre sareng pangaturan daya.......................................................... 37
Ngapdet alat Anjeun..........................................................................38
Pamaliharaan nganggo komputer......................................................39
Panyimpenan jeung memori.............................................................. 40
Nyieun cadangan tur ngabalikkeun eusi............................................ 42

Ngundeur aplikasi........................................................................ 45

Ngundeur aplikasi ti Google Play™................................................... 45
Ngundeur aplikasi ti sumber nu sejen................................................ 45

Internet jeung jaringan..................................................................46

Ngotektak web..................................................................................46

2

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Setelan Internet jeung MMS ............................................................. 46
Wi-Fi................................................................................................. 47
Ngabagikeun koneksi data seluler anjeun..........................................49
Ngadalikeun pamakean data.............................................................51
Milih jaringan seluler.......................................................................... 52
Jaringan pribadi virtual (VPN).............................................................52

Nyingkronkeun data dina alat Anjeun.......................................... 54

Nyingkronkeun jeung akun online...................................................... 54
Nyingkronkeun jeung Microsoft® Exchange ActiveSync®................. 54

Setelan dasar............................................................................... 56

Ngakses setelan................................................................................56
Setelan polumeu............................................................................... 56
Setelan modeu Ulah diganggu.......................................................... 57
Setélan layar..................................................................................... 58
Setelan aplikasi................................................................................. 59
Nga-reset aplikasi anjeun.................................................................. 60
Daydream......................................................................................... 61
Basa tulisan...................................................................................... 61
Kaping jeung waktos.........................................................................62
X-Reality™ for mobile........................................................................62
Modeu super jelas.............................................................................62
Ningkatkeun output sora................................................................... 63
Ngabolaykeun gandeng.................................................................... 63
Sababaraha akun pamake................................................................ 64

Ngetik teks................................................................................... 66

Kibor di layar..................................................................................... 66
Layar tombol.....................................................................................67
Nuliskeun teks make input sora.........................................................68
Ngedit teks....................................................................................... 68
Ngaluyukeun kibor di layar................................................................ 69

Nelepon........................................................................................ 71

Nelepon............................................................................................ 71
Nampa telepon................................................................................. 72
Telepon Lumangsung........................................................................74
Make log telepon.............................................................................. 74
Neraskeun telepon............................................................................ 75
Ngawatesan telepon......................................................................... 75
Sauran nu langkung ti hiji.................................................................. 76
Telepon konprensi............................................................................. 76
Suratsora.......................................................................................... 77
Telepon darurat................................................................................. 77

3

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Kontak.......................................................................................... 79

Nransper kontak............................................................................... 79
Neangan jeung nempo kontak.......................................................... 80
Nambahkeun sareng ngedit kontak...................................................81
Nambahkeun inpormasi kontak medis jeung darurat......................... 82
Paporit sareng grup.......................................................................... 83
Ngirim inpo kontak............................................................................ 84
Ngahindarkeun panulisan ganda dina aplikasi Kontak....................... 84
Nyadangkeun kontak........................................................................ 85

Talatah jeung chat........................................................................ 86

Maca jeung ngirim talatah................................................................. 86
Ngatur talatah anjeun........................................................................ 87
Nelepon ti talatah.............................................................................. 88
Setelan talatah.................................................................................. 88
Talatah instan jeung chat video..........................................................88

Surelek......................................................................................... 89

Nyetel surelek....................................................................................89
Ngirim jeung nama talatah surelek.....................................................89
Ngatur talatah surelek anjeun............................................................ 90
Setelan akun surelek......................................................................... 91
Gmail™.............................................................................................91

Musik............................................................................................93

Nransperkeun musik ka alat Anjeun.................................................. 93
Ngadangukeun musik....................................................................... 93
Menu layar utama Musik................................................................... 94
Daptar puter......................................................................................95
Babagi musik.................................................................................... 96
Ningkatkeun sora.............................................................................. 96
Ngawawuhan musik make TrackID™................................................ 96

Radio FM......................................................................................98

Ngadangukeun radio.........................................................................98
Saluran radio paporit.........................................................................99
Setelan sora......................................................................................99

Kamera....................................................................................... 100

Nyandak poto sareng ngarekam video............................................ 100
Deteksi beungeut............................................................................ 101
Nganggo Smile Shutter™ pikeun moto ramo nu seuri..................... 101
Nambahan posisi geografis ka poto anjeun..................................... 102
Setelan kamera umum.................................................................... 102
Setelan kamera poto....................................................................... 106
Setelan kamera video......................................................................110

4

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Poto sareng video di Albeum..................................................... 113

Nempo poto sareng video...............................................................113
Babagi jeung ngatur poto sareng video........................................... 114
Ngedit poto make aplikasi editor Poto.............................................115
Ngedit video make aplikasi Editor video.......................................... 116
Nyumputkeun poto sareng video.....................................................116
Menu layar utama albeum............................................................... 117
Nempokeun poto Anjeun dina peta................................................. 118

Video.......................................................................................... 120

Lalajo video dina aplikasi Video....................................................... 120
Nransperkeun eusi video ka alat Anjeun.......................................... 121
Ngatur eusi video............................................................................ 121
Movie Creator................................................................................. 121

Konektipitas............................................................................... 123

Ngeunteung layar alat anjeun kana TV make kabel..........................123
Ngaduplikasi layar alat Anjeun kana TV teu nganggo kabel..............123
Babagi eusi sareng alat DLNA Certified™........................................124
Nyambungkeun alat anjeun ka aksesori USB.................................. 126
Nyambungkeun alat Anjeun ka stik nirkabel seri DUALSHOCK™.... 127
NFC................................................................................................ 127
Teknologi teu make kabel Bluetooth®............................................. 129

Aplikasi jeung pitur pinter nu bakal ngirit waktu Anjeun............ 132

Ngatur aksesori jeung setelan ku Smart Connect™.........................132
Ngagunakeun alat Anjeun jadi alat kasehatan make ANT+™...........134
Nganggo alat Anjeun jadi loket........................................................ 134

Lalampahan jeung peta..............................................................135

Make laden lokasi........................................................................... 135
Google Maps™ jeung napigasi........................................................135
Nganggo patalimarga data basa keur iinditan..................................136
Make alat Anjeun sareng sistem inpo hiburan mobil........................ 136
Modeu pesawat.............................................................................. 137

Almenak sareng jam alarm.........................................................138

Almenak..........................................................................................138
Alarm jeung jam.............................................................................. 139

Aksesibilitas............................................................................... 142

Gerakan ngagedean........................................................................142
Teks gede....................................................................................... 142
Koreksi warna................................................................................. 142
Layar Utama Saderhana..................................................................142
Kompatibilitas pitulung denge......................................................... 143
TalkBack......................................................................................... 143
Modeu TTY (Teletypewriter)............................................................. 143

5

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Ngomong lambat............................................................................ 143

Rojongan jeung hukum.............................................................. 144

Aplikasi Rojongan............................................................................144
Pitulung di menu sareng aplikasi..................................................... 144
Ngajalankeun tes diagnosis di alat anjeun....................................... 144
Balikan deui, ngareset and repairing................................................144
Bantu kami ningkatkeun software....................................................146
Haransi, SAR jeung pituduh pamakéan........................................... 147
Ngadaur mulang alat Anjeun........................................................... 147
Inpormasi hukum............................................................................ 147

6

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.