Sony Xperia Z3 - Nyandak poto sareng ngarekam video

background image

Nyandak poto sareng ngarekam video

1

Lensa kamera hareup

2

Pilih modeu motret

3

Pindah antara kamera hareup jeung kamera utama

4

Zoom gede atawa leutik

5

Kenop kamera – Aktipkeun kamera/Candak poto/Rekam video

6

Tempo poto jeung video

7

Candak poto atawa rekam video

8

Mulang hiji lengkah atawa kaluar ti kamera

9

Ikon setelan modeu motret

10 Setelan lampu kilat

Nyandak poto ti layar konci

1

Pikeun ngaktipkeun layar, pencet sakeudeung kenop daya .

2

Jang ngaktipkeun kamera, toel jeung tahan ikon kamera , terus sered ka kenca.

3

Sanggeus kamera muka, ketok .

Pikeun nyandak poto nganggo kenop kamera

1

Aktipkeun kamera.

2

Pencet kenop kamera.

Pikeun moto ku cara ngetok tombol kamera di-layar

1

Aktipkeun kamera.

2

Arahkeun kamera ka arah subjek.

3

Ketok tombol kamera di layar . Poto dicandak langsung saatos Anjeun

ngaleupaskeun jari Anjeun.

Pikeun nyandak selfie nganggo kamera hareup

1

Aktipkeun kamera.

2

Ketok

.

3

Pikeun moto, pencet kenop kamera. Poto dicandak langsung saatos Anjeun

ngaleupaskeun ramo Anjeun.

Make lampu kilat kamera poto

1

Sawaktos kamera kabuka, ketok .

2

Pilih setelan lampu kilat nu Anjeun hoyong.

3

Candak poto.

Pikeun make pungsi zum

Basa kamera dibuka, pencet kenop polume ka luhur atawa ka luhur.

100

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Basa kamera dibuka, ciwit asup atawa ciwit ka luar dina layar kamera.

Pikeun ngarekam video nganggo kenop kamera

1

Aktipkeun kamera.

2

Gesek layar jang milih

.

3

Pikeun ngamimitian ngarekam video, pencet kenop kamera.

4

Pikeun eureun ngarekam, pencet deui kenop kamera eta.

Cara ngarekam video

1

Aktipkeun kamera.

2

Upami modeu video teu dipilih, gesek layar pikeun milih

.

3

Arahkeun kamera ka arah subjek.

4

Jang ngamimitian ngarekam, ketok .

5

Jang reureuh ngarekam video, ketok . Jang neruskeun ngarekam, ketok .

6

Jang ngeureunkeun ngarekam, ketok .

Pikeun nyandak poto lamun nuju ngarekam video

To take a photo when recording a video, ketok . Poto dicandak langsung saatos

Anjeun ngaleupaskeun jari Anjeun.

Nempo poto sareng video anjeun

1

Aktipkeun kamera, teras ketok gambar leutik pikeun muka poto atawa videp.

2

Sintreuk kenca atawa katuhu pikeun nempokeun poto sareng klip video Anjeun.

Pikeun mupus poto atawa video nu direkam

1

Kotektak ka poto atawa video nu hayang dipupus ku anjeun.

2

Ketok layar sangkan nembongan.

3

Ketok .

4

Ketok

Pupus pikeun ngonpirmasi.