Sony Xperia Z3 - Paporit sareng grup

background image

Paporit sareng grup

Anjeun bisa nyirian kontak jadi paporit kanggo asup nu gancang ti aplikasi Kontak Anjeun

oge tiasa ngadaptarkeun kontak ka grup, pikeun meunangkeun akses nu leuwih

gancang ka grup kontak nu aya dina aplikasi Kontak.

Pikeun nyirian atawa teu nyirian hiji kontak janten paporit

1

Tina Layar Utama, ketok , terus ketok .

2

Toel kontak nu Anjeun hayang tambah atawa cabut tina paporit Anjeun.

3

Ketok .

83

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun nempo kontak paporit Anjeun

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok , terus ketok .

2

Ketok

Paporit.

Pikeun ngadaptarkeun kontak ka grup

1

Dina aplikasi Kontak, ketok kontak nu ku Anjeun hoyong ditambahkeun ka grup.

2

Ketok , teras ketok palang eta sacara langsung di handapeun

Grup.

3

Cirian kotak centang kanggo grup tempat Anjeun hoyong nambahkeun kontak

eta.

4

Ketok

SIMPEN.