Sony Xperia Z3 - Ngawawuhan musik make TrackID™‎

background image

Ngawawuhan musik make TrackID™

Pake ladenan paneguh musik TrackID™ pikeun ngidentipikasi lagu nu keur Anjeun

dangukeun diputer di sakuliling Anjeun. Rekam hiji conto pondok ti lagu eta teras Anjeun

bakal meunangkeun inpo artis, judul jeung albeumna dina waktu sababaraha detik.

Anjeun tiasa meuli lagu nu diidentipikasi ku TrackID™ tur Anjeun tiasa nempo daptar lagu

TrackID™ pikeun nempo naon nu diteangan ku pamake TrackID™ di sakumna dunya.

Kanggo hasil nu pangsaena, pake TrackID™ di tempat nu sepi.

96

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

1

Neangan lagu, albeum, jeung artis

2

Jieun propil TrackID™ online

3

Tempo daptar lagu ayeuna

4

Tempo pilihan TrackID™

5

Tempo riwayat teangan Anjeun nu sateuacana

6

Pariksa naon nu dilacak ku nu sejen

7

Identipikasi musik nu Anjeun keur dengekeun

Aplikasi TrackID™ jeung ladenan TrackID™ teu dirojong di sadaya nagara/kawasan, atawa ku

sadaya jaringan jeung/atawa propaider laden. TrackID™ tiasa disambungkeun ka ladenan

streaming musik di nagara Anjeun.

Pikeun ngidentipikasi musik nganggo teknologi TrackID™

1

Tina Layar Utama, ketok .

2

Teangan tur ketok

TrackID™, terus cekel alat Anjeun sing deukeut kana sumber

musik.

3

Ketok . Lamun lagu diwanoh ku ladenan TrackID™, hasil ditembongkeun di

layar.

Pikeun mulang ka layar mimitian

TrackID™, ketok .

Pikeun nempo inpo artis kanggo hiji lagu

1

Saenggeus lagu diwanohan ku aplikasi

TrackID™, hasilna dipintonkeun di layar

utama TrackID™.

2

Gulung hasil nu ku Anjeun hayang ditingali, terus ketok jang muka hasilna.

Pikeun mupus hiji lagu ti riwayat lagu

1

Buka aplikasi

TrackID™, terus kotektak kana lagu nu ku Anjeun hoyong dipupus.

2

Toel jeung tahan layar sangkan nembongan.

3

Ketok .

Pikeun make TrackID™ LIVE

Anjeun bisa make TrackID™ LIVE pikeun ngalacak LANGSUNG ti saluruh dunya. Aya

dua cara pikeun ngamimitian TrackID™ LIVE:

Ketok peta dina layar utama TrackID™.

Atawa pencet , teras ketok TrackID™ LIVE.

Anjeun bisa ngarobah sabaraha gancang ngalacak jeung tiasa ngajempe atawa hurungkeun

sora tilikan lagu.

97

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.