Sony Xperia Z3 - Ngatur talatah anjeun

background image

Ngatur talatah anjeun

Pikeun mupus hiji talatah

1

Ti Layar Utama Anjeun, ketok , tteras pilari jeung ketok .

2

Ketok paguneman nu ngandung talatah nu Anjeun hoyong pupus.

3

Toel jeung tahan talatah nu Anjeun hoyong pupus, ketok , teras ketok

Pupus.

Pikeun mupus paguneman

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok , teras panggihan tur ketok .

2

Ketok , teras ketok

Pupus paguneman.

3

Cirian kotak centang kanggo paguneman nu Anjeun hoyong pupus, teras ketok

>

Pupus.

Pikeun mere bentang ka hiji talatah

1

Tina Layar Utama, ketok , terus teangan jeung ketok .

2

Ketok paguneman nu ku Anjeun hoyong dibuka.

3

Toel jeung tahan talatah nu ku Anjeun hoyong dibere bentang, terus ketok

Tambahkeun bentang.

4

Jang mupus bentang hiji talatah, toel jeung tahan talatah nu dibentangan, terus

ketok

Pupus bentang.

Pikeun nempo talatah nu dibere bentang

1

Tina Layar Utama Anjeun, ketok , teras panggihan tur ketok .

2

Ketok , teras ketok

Talatah nu dibintangan.

3

Sadaya nu dibere tanda bentang nembongan dina daptar.

87

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Pikeun neangan talatah

1

Tina Layar Utama anjeun, ketok , terus téangan jeung ketok .

2

Ketok .

3

Tuliskeun kecap konci teangan Anjeun. Hasil neangan nembongan dina daptar.