Sony Xperia Z3 - Virtuellt tangentbord

background image

Virtuellt tangentbord

Du kan skriva text med det virtuella QWERTY-tangentbordet genom att trycka till på de

olika bokstäverna, eller använda gestinmatning och bilda ord genom att dra fingret från

bokstav till bokstav. Om du föredrar att använda en mindre version av det virtuella

tangentbordet och mata in text med endast en hand kan du i stället aktivera

enhandstangentbordet.
Du kan välja upp till tre språk för textinmatning. Funktionen för smart språkidentifiering

identifierar vilket språk du använder och föreslår ord på det språket medan du skriver. I

vissa program öppnas det virtuella tangentbordet automatiskt, till exempel i e-post- och

SMS-program.

1 Radera ett tecken före markören.

2 Infoga en radbrytning eller bekräfta textinmatningen.

3 Infoga ett mellanslag.

4 Anpassa tangentbordet. Den här tangenten försvinner när tangentbordet har anpassats.

5 Visa siffror och symboler. Tryck på om du vill visa ännu fler symboler.

6 Växla mellan små bokstäver , stora bokstäver och versalläget . För vissa språk används den här

tangenten för att nå extratecken på det språket.

Visa det virtuella tangentbordet för att skriva in text

Knacka på ett textinmatningsfält.

Använda det virtuella tangentbordet i liggande riktning

Vänd enheten på sidan när det virtuella tangentbordet visas.

Du kan behöva justera inställningarna i en del program för att aktivera liggande riktning.

Skriva text tecken för tecken

1

Skriv in ett tecken som du kan se på tangentbordet genom att trycka till på

tecknet.

2

Skriv in en teckenvariant genom att hålla ett vanligt tangentbordstecken intryckt

för att få en lista med tillgängliga alternativ. Välj sedan i listan. Om du exempelvis

vill skriva in "é" håller du "e" intryckt tills andra alternativ visas. Sedan drar du till

och väljer "é" samtidigt som du håller fingret nedtryckt på tangentbordet.

Ange en period

När du har skrivit in ett ord trycker du till två gånger på mellanslagstangenten.

64

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Skriva in text med gestinmatningsfunktionen

1

När du skriver in text med det virtuella tangentbordet drar du fingret från bokstav

till bokstav för att stava det ord som du vill skriva.

2

Lyft fingret när du är klar med att skriva in ett ord. Ett ordförslag visas baserat på

de bokstäver som du skrivit in.

3

Om det önskade ordet inte visas, tryck till på för att se andra alternativ och välj

det du önskar. Om det önskade alternativet inte visas, radera hela ordet och spåra

det igen eller mata in ordet genom att trycka till på de olika bokstäverna.

Ändra inställningarna för gestinmatning

1

Tryck till på när det virtuella tangentbordet är öppet.

2

Tryck till på och sedan på

Tangentbordsinställningar.

3

Om du vill aktivera eller inaktivera funktionen för gestinmatning drar du

skjutreglaget bredvid

Skriva med dragningar till läget på eller av.

Använda enhandstangentbordet

1

Öppna det virtuella tangentbordet i stående läge och tryck sedan till på .

2

Tryck till på och sedan på

Tangentbord för en hand.

3

Om du vill flytta enhandstangentbordet till skärmens vänstra eller högra sida

trycker du till på eller .

Om du vill gå tillbaka till det fullständiga virtuella tangentbordet trycker du till på .