Sony Xperia Z3 - การตั้งค่าแอพพลิเคชั่น

background image

การตั้งค่าแอพพลิเคชั่น

แอพพลิเคชั่นบางรายการจะขออนุญาตเมื่อคุณเริ่มใช้งาน คุณสามารถอนุญาตหรือปฏิเสธแอพแต่ละแอพได้ทั้งจาก

เมนูการตั้งค่าและจากไดอะล็อกยืนยันการอนุญาต ข้อกําหนดการอนุญาตจะแตกต่างกันไปตามการออกแบบของแอพ

การอนุญาตหรือปฏิเสธการขออนุญาต

คุณสามารถเลือกได้ว่าจะอนุญาตหรือปฏิเสธการอนุญาตเมื่อระบบแสดงกล่องไดอะล็อก หากคุณเคยใช้ Android

เวอร์ชั่นอื่นมาก่อน ระบบจะอนุญาตแอพอื่นๆ ส่วนใหญ่ไว้แล้ว

วิธีการอนุญาต

1

หากต้องการอนุญาต แตะ

อนุญาต

2

เมื่อมีไดอะล็อกการยืนยันปรากฏขึ้นเป็นครั้งที่สอง คุณจะสามารถเลือกตัวเลือก

ไม่ต้องถามอีก ได้หาก

ต้องการ

3

ในกล่องไดอะล็อกจะมีคําอธิบายว่าเหตุใดแอพจึงต้องมีการอนุญาตและจะใช้การอนุญาตในด้านใด หก

ต้องการปิดกล่องไดอะล็อก แตะ

ตกลง

วิธีปฏิเสธการอนุญาต

หากต้องการปฏิเสธการอนุญาต ให้แตะ

ปฏิเสธ เมื่อระบบแสดงกล่องไดอะล็อก

แอพพลิเคชั่นบางรายการจะยังคงสามารถใช้ได้แม้ว่าคุณจะปฏิเสธการอนุญาตก็ตาม

การอนุญาตที่สําคัญ

การอนุญาตบางชนิดเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เพื่อให้แอพสามารถทํางานได้อย่างเหมาะสม ในกรณีดังกล่าว จะมีไดอะล็อก

เพื่อแจ้งเตือนคุณ

วิธีการอนุญาตรายการสําคัญ

1

หากต้องการอนุญาต ให้แตะ

ทําต่อ > ข้อมูลแอปพลิเคฃัน > สิทธิ์

2

ค้นหาการอนุญาตรายการสําคัญที่คุณต้องการ

3

ลากตัวเลื่อนไปทางขวา

คุณยังสามารถจัดการการอนุญาตใน ตั้งค่า > แอปพลิเคชัน แตะแอพแล้วเปลี่ยนการอนุญาตตามที่คุณต้องการ

วิธีการกําหนดค่าแอพพลิเคชั่น

1

จาก หน้าจอหลัก แตะ

2

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > แอปพลิเคชัน >

3

เลือกตัวเลือกการกําหนดค่า ตัวอย่างเช่น

การอนุญาตแอป แล้วเลือกแอพพลิเคชั่นที่คุณต้องการกําหนดค่า

การกําหนดลิงค์สําหรับแอพพลิเคชั่น

อุปกรณ์ของคุณสามารถกําหนดแอพพลิเคชั่นตามค่าเริ่มต้นเพื่อเชื่อมต่อกับเว็บลิงค์ที่คุณต้องการได้ ซึ่งหมายความว่า

หากตั้งค่าลิงค์แล้ว คุณจะไม่ต้องเลือกแอพในทุกครั้งที่คุณเปิดลิงค์ คุณสามารถเปลี่ยนแอพพลิเคชั่นเริ่มต้นได้ทุกเมื่อ

ที่คุณต้องการ

59

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

หากต้องการจัดการลิงค์แอพจากเมนูการตั้งค่า

1

จาก หน้าจอหลัก แตะ

2

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > แอปพลิเคชัน

3

แตะ แล้วค้นหา

ลิงก์ของแอป

4

เลือกแอพที่คุณต้องการเพื่อตั้งค่าลิงค์ที่สนับสนุน

5

ตั้งค่า

ลิงก์ของแอป ให้เหมาะกับตัวเลือก เปิดในแอปนี้