Sony Xperia Z3 - การค้นหาอุปกรณ์ที่สูญหาย

background image

การค้นหาอุปกรณ์ที่สูญหาย

หากคุณมีบัญชี Google™ บริการทางเว็บ my Xperia สามารถช่วยคุณค้นหาตําแหน่งที่ตั้งหากสูญหาย และป้องกัน

ความปลอดภัยของอุปกรณ์ของคุณไม่ให้เกิดการสูญหาย คุณสามารถ:

ค้นหาตําแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ของคุณบนแผนที่

ส่งเสียงเตือนแม้ว่าอุปกรณ์ของคุณจะอยู่ในโหมดไม่มีเสียง

ล็อกอุปกรณ์ของคุณจากระยะไกล และสั่งให้อุปกรณ์ของคุณแสดงข้อมูลติดต่อของคุณกับผู้ที่พบเห็นอุปกรณ์ของคุณ

และรวมถึงล้างหน่วยความจําภายในและภายนอกของอุปกรณ์ของคุณจากระยะไกล

บริการ my Xperia อาจเปิดให้บริการเฉพาะบางประเทศ/ภูมิภาค

19

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

การเปิดใช้งานบริการ Xperia ของฉัน

1

จาก หน้าจอหลัก ของคุณ แตะ

2

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > ความปลอดภัย > การป้องกันโดย my Xperia > เปิดใช้งาน

3

ทําเครื่องหมายช่องตัวเลือก จากนั้นแตะ

ยอมรับ

4

เมื่อคุณได้รับข้อความแจ้ง ให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ Sony Entertainment Network ของคุณ หรือสร้างบัญชีผู้

ใช้ใหม่หากยังไม่มี

5

เปิดใช้บริการค้นหาตําแหน่งที่ตั้งบนอุปกรณ์ของคุณหากยังไม่ได้เปิดใช้ฟังก์ชันนี้

หากต้องการตรวจสอบว่าบริการ my Xperia สามารถค้นหาอุปกรณ์ของคุณได้หรือไม่ โปรดไปที่ myxperia.sonymobile.com และ

ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ใช้ Google™ หรือบัญชีผู้ใช้ Sony Entertainment Network ที่คุณตั้งค่าบนอุปกรณ์ของคุณ

หากคุณใช้อุปกรณ์ที่มีผู้ใช้หลายคน บริการ Xperia ของฉัน สามารถใช้ได้โดยเจ้าของเท่านั้น

ค้นหาอุปกรณ์ที่สูญหายโดยใช้ Android™ Device Manager

Google™ มอบบริการระบุตําแหน่งที่ตั้งและบริการเว็บรักษาความปลอดภัย มีชื่อว่า Android™ Device Manager

คุณสามารถใช้ Android™ Device Manager ควบคู่ หรือเลือกใช้แทนบริการ my Xperia หากอุปกรณ์ของสูญหาย

คุณสามารถใช้ Android™ Device Manager เพื่อ:

ค้นหาและแสดงตําแหน่งอุปกรณ์ของคุณ

ส่งเสียงเรียกเข้า หรือล็อคอุปกรณ์ของคุณ ลบทุกสิ่งในอุปกรณ์ หรือเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ไปยังหน้าจอขณะล็อค
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Android™ Device Manager โปรดไปที่ www.support.google.com

ไม่สามารถใช้งาน Android™ Device Manager ได้ หากอุปกรณ์ปิดอยู่ หรือไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต บริการ Android™

Device Manager อาจไม่สามารถใช้ได้ในทุกประเทศ หรือทุกภูมิภาค

วิธีการเปิดใช้งาน Android™ Device Manager

1

หากคุณมีผู้ใช้อุปกรณ์หลายคน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เข้าสู่ระบบในฐานะเจ้าของ

2

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการเชื่อมต่อข้อมูลที่สามารถใช้งานได้และเปิดใช้งานบริการระบุตําแหน่ง

3

แตะ จาก หน้าจอหลัก

4

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > Google > ความปลอดภัย

5

ลากแถบเลื่อนข้าง

ค้นหาอุปกรณ์นี้ในระยะไกล และ อนุญาตการล็อกและลบจากระยะไกล ไปยัง

ตําแหน่งเปิด

6

เมื่อระบบแจ้งเตือน ให้ยอมรับเงื่อนไขและข้อกําหนดโดยแตะที่

เปิดใช้งาน

7

เพื่อตรวจสอบว่า Android™ Device Manager สามารถตรวจหาตําแหน่งของอุปกรณ์ของคุณได้หลังจากที่

เปิดใช้บริการ ให้ไปที่ www.android.com/devicemanager แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google™ ของคุณ

20

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น