Sony Xperia Z3 - การจัดระบบข้อความของคุณ

background image

การจัดระบบข้อความของคุณ

วิธีลบข้อความ

1

จาก หน้าจอหลัก ของคุณ ให้แตะ จากนั้นให้ค้นหา แล้วแตะ

2

แตะการสนทนาที่มีข้อความที่คุณต้องการลบ

3

แตะข้อความที่คุณต้องการลบค้างไว้ แล้วแตะ จากนั้นแตะ

ลบ

วิธีการลบบทสนทนา

1

จาก หน้าจอหลัก ให้แตะ จากนั้นค้นหาแล้วแตะ

2

แตะ แล้วแตะ

ลบการสนทนา

3

มาร์กช่องตัวเลือกสําหรับบทสนทนาที่คุณต้องการลบ จากนั้นแตะ >

ลบ

วิธีการติดดาวข้อความ

1

จาก หน้าจอหลัก ของคุณ แตะ จากนั้น ค้นหาและแตะ

2

แตะบทสนทนาที่คุณต้องการเปิด

3

แตะข้อความที่คุณต้องการติดดาวค้างไว้ จากนั้นแตะ

เพิ่มดาว

4

หากต้องการเอาดาวออกจากข้อความ ให้แตะข้อความที่ติดดาวค้างไว้ จากนั้นแตะ

ลบดาว

วิธีการดูข้อความที่ติดดาว

1

จาก หน้าจอหลัก ให้แตะที่ แล้วค้นหาและแตะ

2

แตะ จากนั้นแตะ

ข้อความติดดาว

3

ข้อความที่ติดดาวทั้งหมดจะปรากฏอยู่ในรายชื่อ

87

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

วิธีค้นหาข้อความ

1

จาก หน้าจอหลัก ให้แตะ แล้วค้นหาและแตะ

2

แตะ

3

ป้อนคําสําคัญเพื่อค้นหา ระบบจะแสดงรายการผลการค้นหา