Sony Xperia Z3 - ความช่วยเหลือในเมนูและแอปพลิเคชัน

background image

ความช่วยเหลือในเมนูและแอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชันและการตั้งค่าบางอย่างจะมีความช่วยเหลือในเมนูตัวเลือก ซึ่งมักจะมี ระบุในแอปพลิเคชันแต่ละแอป