Sony Xperia Z3 - ปุ่มลัดและโฟลเดอร์

background image

ปุ่มลัดและโฟลเดอร์

ใช้ปุ่มลัดและโฟลเดอร์ในการจัดการแอปพลิเคชันของคุณ และดูแลให้หน้าจอหลักของคุณเป็นระเบียบ

1

เข้าสู่แอพพลิเคชั่นโดยใช้ปุ่มลัด

2

เข้าสู่โฟลเดอร์ที่มีแอปพลิเคชัน

27

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

วิธีเพิ่มทางลัดของแอปพลิเคชันไว้ในหน้าจอหลักของคุณ

1

แตะที่ว่างบน หน้าจอหลัก ค้างไว้

2

ในเมนูการปรับแต่ง ให้แตะ

Widget > ปุ่มลัด

3

เลื่อนดูรายการของแอปพลิเคชันแล้วเลือกแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันที่เลือกไว้จะเพิ่มไปยัง หน้าจอหลัก

ในขั้นตอนที่ 3 ทางเลือกอื่น ๆ คุณสามารถแตะ Widget > ปุ่มลัด จากนั้นเลือกแอปพลิเคชันจากรายการที่มีอยู่ ถ้าคุณใช้วิธีการนี้

เพื่อเพิ่มปุ่มลัด แอปพลิเคชันที่มีอยู่จะให้คุณเพิ่มฟังก์ชันในปุ่มลัดได้

การย้ายรายการในหน้าจอเริ่มต้น

แตะรายการที่ต้องการค้างไว้จนกระทั่งรายการดังกล่าวแสดงว่าถูกเลือกแล้ว จากนั้นลากรายการไปยัง

ตําแหน่งที่ตั้งใหม่

การลบรายการออกจากหน้าจอหลัก

สัมผัสรายการค้างไว้จนกระทั่งถูกเลือก จากนั้นลากรายการดังกล่าวไปยัง

นําออกจากหน้าจอหลัก ที่ด้าน

บนสุดของหน้าจอ

การสร้างโฟลเดอร์ในหน้าจอเริ่มต้น

สัมผัสแล้วลากไอคอนแอพพลิเคชั่นหรือปุ่มลัดจนสั่น แล้วลากและวางไว้ที่ด้านบนของไอคอนแอพพลิเคชั่น

และปุ่มลัด

วิธีการเพิ่มรายการสู่โฟลเดอร์ในหน้าจอเริ่มต้น

แตะรายการที่ต้องการค้างไว้จนกระทั่งรายการดังกล่าวแสดงว่าได้ถูกเลือกแล้ว จากนั้นลากรายการไปยัง

โฟลเดอร์

วิธีการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ในหน้าจอเริ่มต้น

1

แตะโฟลเดอร์เพื่อเปิด

2

แตะแถบชื่อของโฟลเดอร์เพื่อแสดงฟิลด์

ชื่อโฟลเดอร์

3

ป้อนชื่อโฟลเดอร์ใหม่แล้วแตะ

เสร็จสิ้น