Sony Xperia Z3 - การแก้ไขสี

background image

การแก้ไขสี

การตั้งค่าการแก้ไขสีเป็นการปรับสีที่จะแสดงบนหน้าจอสําหรับผู้ใช้ที่มีภาวะตาบอดสีหรือมีปัญหาในการแยกความ

แตกต่างระหว่างสี

วิธีการเปิดการแก้ไขสี

1

จาก หน้าจอหลัก แตะ

2

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > การเข้าถึง > การแก้ไขสี

3

แตะสวิตช์เปิด-ปิด

4

แตะ

โหมดแก้ไข แล้วเลือกความไวสีที่เหมาะสม

ในปัจจุบัน การแก้ไขสีนั้นเป็นคุณสมบัติที่อยู่ในขั้นตอนทดลองใช้และอาจจะส่งผลกระทบกับประสิทธิภาพของอุปกรณ์