Sony Xperia Z3 - แบตเตอรี่และการจัดการพลังงาน

background image

แบตเตอรี่และการจัดการพลังงาน

อุปกรณ์ของคุณมีแบตเตอรี่อยู่ในตัวเครื่อง อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานจะต่างกันไปตามคุณสมบัติที่ใช้ โปรดพิจารณา

ดําเนินดังต่อไปนี้เพื่อให้แบตเตอรี่มีเวลาการใช้งานยาวนานขึ้น

ติดตามดูการใช้แบตเตอรี่

ทําตามเคล็ดลับทั่วไปในการใช้งานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพแบตเตอรี่

ใช้โหมดประหยัดพลังงาน
อุปกรณ์ของคุณมีโปรแกรมประหยัดพลังงานในตัวและคุณสมบัติประหยัดพลังงานของ Android เพื่อช่วยลดการสิ้น

เปลืองแบตเตอรี่ คุณสมบัติการประหยัดพลังงานของ Android จะทํางานในเบื้องหลัง โดยคุณสามารถเปิดหรือปิด

โปรแกรมประหยัดพลังงานได้ด้วยตัวเอง
คุณสมบัติการประหยัดพลังงานจะจํากัดข้อมูลที่ใช้งานอยู่เบื้องหลังเพื่อประหยัดพลังงาน ถ้าคุณไม่ต้องการให้กระทบ

การใช้งานแอปพลิเคชัน ก็สามารถยกเว้นแอปพลิเคชันนั้นได้ในเมนูการเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่

การอัปเดตระบบอาจเปลี่ยนโหมดประหยัดพลังงานที่ใข้ได้ในอุปกรณ์ของคุณ

วิธีดูการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ ระยะเวลาโดยประมาณ และเคล็ดลับในการประหยัดพลังงาน

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

2

ค้นหาแล้วแตะ

ตั้งค่า > แบตเตอรี่ ภาพรวมจะปรากฏขึ้นเพื่อแสดงเปอร์เซ็นต์การใช้แบตเตอรี่และเวลาที่

สามารถใช้แบตเตอรี่ได้โดยประมาณ

3

แตะ

แสดงการใช้งานแบตเตอรี่ เพื่อดูรายการคุณสมบัติและบริการที่ใช้แบตเตอรี่ตั้งแต่รอบการชาร์จล่าสุด

แตะรายการเพื่อดูวิธีลดการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่

คุณสามารถกําหนดค่า เปิดและปิดโหมดประหยัดพลังงานได้จาก ตั้งค่า > แบตเตอรี่

วิธีดูการใช้แบตเตอรี่จากการใช้แอปพลิเคชัน

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

2

ค้นหาแล้วแตะ

ตั้งค่า > แอปพลิเคชัน

3

เลือกแอปพลิเคชันและดูปริมาณแบตเตอรี่ที่แอปใช้ในส่วน

การใช้แบตเตอรี่

เคล็ดลับทั่วไปในการใช้งานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพแบตเตอรี่

เคล็ดลับต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่ได้

ลดระดับความสว่างของหน้าจอ โปรดดู

การตั้งค่าหน้าจอในหน้า57

ปิด Bluetooth®, Wi-Fi และบริการระบุตําแหน่งที่ตั้งเมื่อไม่ต้องการใช้คุณสมบัติเหล่านี้

ปิดอุปกรณ์หรือเปิดโหมดเครื่องบิน หากอยู่ในบริเวณที่ไม่มีสัญญาณหรือสัญญาณอ่อน มิฉะนั้นอุปกรณ์จะ

สแกนหาเครือข่ายที่พร้อมใช้งานซํ้าๆ ซึ่งทําให้สิ้นเปลืองแบตเตอรี่

ใช้เครือข่าย Wi-Fi แทนการโรมมิ่งเมื่อใช้งานในต่างประเทศ การโรมมิ่งเป็นการสแกนหาเครือข่ายในพื้นที่

และทําให้เปลืองแบตเตอรี่มากขึ้นเนื่องจากอุปกรณ์จะต้องรับส่งข้อมูลโดยใช้กําลังไฟที่มากขึ้น โปรดดู

Wi-Fi

ในหน้า 46

เปลี่ยนการตั้งค่าการซิงค์อีเมล ปฏิทิน และรายชื่อ โปรดดู

การซิงโครไนซ์กับบัญชีออนไลน์ในหน้า53

ตรวจหาแอปพลิเคชันที่ใช้แบตเตอรี่สูงและพิจารณาใช้เคล็ดลับในการประหยัดพลังงานของเครื่องเมื่อใช้แอป

พลิเคชันเหล่านี้

เปลี่ยนระดับการแจ้งเตือนสําหรับแอป โปรดดู

การแจ้งเตือนในหน้า29

ปิดสิทธิ์การแชร์ตําแหน่งที่ตั้งสําหรับแอปพลิเคชัน โปรดดู

การตั้งค่าแอพพลิเคชั่นในหน้า59

ถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ไม่ใช้งาน โปรดดู

หน้าจอแอปพลิเคชันในหน้า25

ใช้อุปกรณ์แฮนด์ฟรีของแท้จาก Sony™ ในการฟังเพลง อุปกรณ์แฮนด์ฟรีใช้แบตเตอรี่น้อยกว่าลําโพงของ

เครื่อง

รีสตาร์ทเครื่องเป็นระยะ

36

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

การเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่

การเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่เป็นโหมดในเครื่องที่มีประสิทธิภาพและใช้สะดวก ช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้

มากโดยลดการใช้แบตเตอรี่เมื่อคุณไม่ได้ใช้อุปกรณ์หรือแอปบางแอป
โหมดนี้จะระงับกิจกรรมเครือข่ายที่เปลืองแบตเตอรี่ เช่น บริการตําแหน่ง การซิงค์และการสแกน Wi-Fi ในพื้นหลัง

เมื่อคุณไม่ได้ใช้อุปกรณ์เป็นเวลานานๆ
โดยจะไม่กระทบการโทรและการรับส่งข้อความ SMS
คุณจะไม่สามารถปิดใช้การเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่ได้ แต่สามารถยกเว้นการเพิ่มประสิทธิภาพแอปพลิเคชันบาง

แอปได้

วิธียกเว้นแอปพลิเคชันบางแอปจากการเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่

1

แตะ จาก

หน้าจอหลัก

2

ค้นหาแล้วแตะ

ตั้งค่า > แบตเตอรี่

3

แตะ แล้วเลือก

การเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี คุณจะเห็นรายการแอปพลิเคชันที่ไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพ

4

หากต้องการเพิ่มหรือลบแอปพลิเคชันออกจากรายการนี้ ให้แตะ

แอปพลิเคชัน แล้วเลือกแอปพลิเคชันจาก

รายการเพื่อแก้ไขการตั้งค่าให้เหมาะสมที่สุด

5

รายการแอปพลิเคชันที่ไม่ได้ปรับค่าจะได้รับการอัพเดตตามการตั้งค่าของคุณ

คุณยังสามารถกําหนดค่า การเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี ได้จากเมนู แอปพลิเคชัน โดยแตะ

การประหยัดแบตเตอรี่

โหมดประหยัดแบตเตอรี่ คือคุณสมบัติประสิทธิภาพสูงที่ใช้เพื่อเพิ่มเวลาการใช้งานแบตเตอรี่โดยลดการทํางานที่

เปลืองแบตเตอรี่ เช่น การสั่น บริการตําแหน่ง และการใช้ข้อมูลในพื้นหลังส่วนใหญ่ คุณสามารถเปิดคุณสมบัติดัง

กล่าวเอง หรือตั้งให้ระะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อระดับแบตเตอรี่ถึงเปอร์เซ็นต์ที่กําหนด เมื่อคุณชาร์จอุปกรณ์ ระบบจะปิด

โหมดประหยัดแบตเตอรี่

วิธีการเปิด/ปิดระบบประหยัดแบตเตอรี่

1

จาก หน้าจอหลัก แตะ

2

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > การใช้แบตเตอรี่

3

แตะ แล้วเลือก

โหมดประหยัดแบตเตอรี่

4

แตะที่สวิตช์เปิด-ปิดเพื่อเปิด/ปิด ระบบจะแสดง ในแถบสถานะเมื่อเปิดใช้งานโหมดนี้
หากต้องการตั้งค่าให้เปิดโดยอัตโนมัติ เพียงแตะที่

เปิดอัตโนมัติ และเลือกตัวเลือกที่ต้องการ