Sony Xperia Z3 - Pagbabawal sa mga tawag

background image

Pagbabawal sa mga tawag

Maaari mong i-block ang lahat o ilang kategorya ng mga papasok at palabas na tawag.

Kung nakatanggap ka ng PIN2 code mula sa iyong service provider, maaari ka ring

gumamit ng listahan ng mga Fixed Dialling Number (mga FDN) upang pagbawalan ang

mga palabas na tawag. Kung kasama sa iyong subscription ang serbisyo sa voicemail,

maaari mong ipadala ang lahat ng papasok na tawag mula sa isang partikular na contact

nang direkta sa voicemail. Kung gusto mong mag-block ng partikular na numero, maaari

kang pumunta sa Google Play™ at mag-download ng mga application na sumusuporta

sa function na ito.

Hindi sinusuportahan ng lahat ng network operator ang FDN. Makipag-ugnayan sa iyong

network operator upang i-verify kung sinusuportahan ng iyong SIM card o network service ang

feature na ito.

80

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang i-block ang mga papasok o papalabas na tawag

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Tawag.

3

Tapikin ang

Call Barring, at pagkatapos ay pumili ng opsyon.

4

Ipasok ang password at tapikin ang

OK.

Kapag na-set up mo ang pagharang ng tawag sa unang pagkakataon, kailangan mong

magpasok ng password upang i-aktibo ang function ng pagharang ng tawag. Dapat mong

gamitin ang mismong password na ito sa ibang pagkakataon kung gusto mong i-edit ang

setting ng pagharang ng tawag.

Upang paganahin o huwag paganahin ang fixed dialling

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Tawag > Mga fixed dialing number.

3

Tapikin ang

I-activate fixed dialling o ang Deactivate fixed dialling.

4

Ipasok ang iyong PIN2 at tapikin ang

OK.

Upang i-access ang listahan ng mga tinanggap na tatanggap ng tawag

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Tawag > Mga fixed dialing number > Mga

fixed dialing number.

Upang baguhin ang PIN2 ng SIM card

1

Mula sa Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Tawag.

3

Tapikin ang

Mga fixed dialing number > Palitan ang PIN2.

4

Ipasok ang lumang PIN2 ng SIM card at tapikin ang

OK.

5

Ipasok ang bagong PIN2 ng SIM card at tapikin ang

OK.

6

Kumpirmahin ang bagong PIN2 at tapikin ang

OK.

Upang magpadala ng mga papasok na tawag mula sa isang partikular na contact

direkta sa voicemail

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang .

3

Piliin ang contact na may mga papasok na tawag na gusto mong awtomatikong

idirekta sa voicemail.

4

Tapikin ang > .

5

Markahan ang checkbox sa tabi ng

Lahat ng tawag sa voicemail.

6

Tapikin ang

I-SAVE.