Sony Xperia Z3 - Cài đặt ngôn ngữ

background image

Cài đặt ngôn ngữ

Bạn có thể chọn ngôn ngữ mặc định cho thiết bị và thay đổi lại sau. Bạn cũng có thể
thay đổi ngôn ngữ soạn thảo cho nhập văn bản. Xem Cá nhân hóa bàn phím ảo trên
trang 68.

Cách thay đổi ngôn ngữ

1

Từ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Ngôn ngữ & kiểu nhập > Ngôn ngữ.

3

Chọn một tùy chọn.

4

Nhấn OK.

Nếu bạn chọn sai ngôn ngữ và không thể đọc được các chữ trên menu, hãy tìm và nhấn .
Sau đó chọn văn bản bên cạnh

, và chọn mục nhập đầu tiên trong menu mở ra. Sau đó bạn

có thể chọn ngôn ngữ mà bạn muốn.