Sony Xperia Z3 - Mục yêu thích và nhóm

background image

Mục yêu thích và nhóm

Bạn có thể đánh dấu liên lạc làm mục yêu thích để có thể truy cập nhanh vào liên lạc
đó từ ứng dụng Danh bạ. Bạn cũng có thể gán các liên lạc vào các nhóm để truy cập
nhanh hơn vào các nhóm liên lạc từ trong ứng dụng Danh bạ.

Cách chọn hoặc bỏ chọn danh bạ là mục ưa thích

1

Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó nhấn .

2

Nhấn vào liên lạc muốn thêm hoặc xóa khỏi mục ưa thích.

3

Nhấn .

Cách xem liên lạc ưa thích của bạn

1

Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó nhấn .

2

Nhấn Ưa thích.

82

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách gán liên lạc vào nhóm

1

Trong ứng dụng Danh bạ, nhấn vào liên lạc mà bạn muốn gán vào nhóm.

2

Nhấn vào , rồi nhấn vào thanh ngay dưới Nhóm.

3

Chọn hộp kiểm cho các nhóm chứa liên lạc mà bạn muốn thêm.

4

Nhấn vào LƯU.