Sony Xperia Z3 - Tránh các mục trùng lặp trong ứng dụng Danh bạ

background image

Tránh các mục trùng lặp trong ứng dụng Danh bạ

Nếu bạn đồng bộ hóa danh bạ với tài khoản mới hoặc nhập thông tin liên lạc theo
cách khác, bạn có thể bị trùng lặp các mục nhập trong ứng dụng Danh bạ. Nếu điều
này xảy ra, bạn có thể ghép các mục trùng lặp để tạo thành một mục duy nhất. Và
nếu bạn vô tình ghép các mục, bạn có thể tách chúng ra lại.

Cách liên kết danh bạ

1

Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó nhấn .

2

Nhấn vào liên lạc mà bạn muốn liên kết với liên lạc khác.

3

Bấm , rồi nhấn Liên kết liên lạc.

4

Nhấn vào liên lạc có thông tin mà bạn muốn nối với liên lạc đầu tiên, sau đó
nhấn OK để xác nhận. Thông tin từ liên lạc đầu tiên sẽ được ghép vào liên lạc
thứ hai và liên lạc đã liên kết sẽ được hiển thị như một liên lạc trong danh sách
Danh bạ.

Cách tách các liên lạc đã liên kết

1

Từ Màn hình chủ của bạn, nhấn , sau đó nhấn .

2

Nhấn vào liên lạc đã liên kết mà bạn muốn sửa rồi nhấn .

3

Nhấn Huỷ liên kết liên lạc > Huỷ liên kết.