Sony Xperia Z3 - Gmail™‎

background image

Gmail™

Nếu có tài khoản Google™, bạn có thể sử dụng ứng dụng Gmail™ để đọc và viết
email.

90

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

1

Xem danh sách tất cả các tài khoản Gmail và thư mục

2

Tìm kiếm email

3

Danh sách email

4

Viết email

Cách tìm hiểu thêm về Gmail™

Khi ứng dụng Gmail mở, nhấn , sau đó nhấn Trợ giúp.

91

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.