Sony Xperia Z3 - Chuyển tiếp cuộc gọi

background image

Chuyển tiếp cuộc gọi

Bạn có thể chuyển hướng cuộc gọi đến một người nhận khác, chẳng hạn, đến một số
điện thoại khác, một thiết bị khác hay đến dịch vụ trả lời tự động.

Cách chuyển tiếp cuộc gọi

1

Từ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Cuộc gọi.

3

Nhấn Chuyển tiếp cuộc gọi và chọn một tùy chọn.

4

Nhập số mà bạn muốn chuyển tiếp cuộc gọi, sau đó nhấn Bật.

Cách tắt tính năng chuyển tiếp cuộc gọi

1

Từ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Cuộc gọi > Chuyển tiếp cuộc gọi.

3

Chọn một tuỳ chọn, sau đó nhấn Tắt.