Sony Xperia Z3 - Cuộc gọi khẩn cấp

background image

Cuộc gọi khẩn cấp

Thiết bị của bạn hỗ trợ các số điện thoại khẩn cấp quốc tế, ví dụ như 112 hoặc 911.
Thông thường, bạn có thể sử dụng các số này để gọi điện khẩn cấp ở bất kỳ quốc gia
nào khi có hoặc không có gắn thẻ SIM nếu bạn đang ở trong phạm vi mạng phủ sóng.

Cách gọi điện khẩn cấp

1

Mở bàn phím quay số.

2

Nhập số điện thoại khẩn cấp, rồi nhấn .

Bạn có thể gọi điện khẩn cấp ngay cả khi không có thẻ SIM trong máy hoặc khi tất cả các cuộc
gọi đi bị chặn.

76

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách thực hiện cuộc gọi khẩn cấp khi thẻ SIM bị khóa

1

Nhấn vào Cuộc gọi khẩn cấp.

2

Nhập số điện thoại khẩn cấp và nhấn .

Cách thực hiện cuộc gọi khẩn cấp khi thiết bị bị khóa

1

Để kích hoạt màn hình, hãy bấm nhanh phím nguồn .

2

Vuốt sang trái hoặc lên trên và nhấn vòa biểu tượng Khẩn cấp .

3

Nhập số điện thoại khẩn cấp và nhấn .

77

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.