Sony Xperia Z3 - Nhiều cuộc gọi

background image

Nhiều cuộc gọi

Nếu bạn đã kích hoạt chờ cuộc gọi, bạn có thể xử lý nhiều cuộc gọi cùng một lúc. Khi
chờ cuộc gọi được kích hoạt, bạn sẽ được thông báo bằng một tiếng bíp nếu bạn
nhận được một cuộc gọi khác.

Cách kích hoạt hoặc hủy kích hoạt tính năng chờ cuộc gọi

1

Từ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Cuộc gọi > Cài đặt bổ sung.

3

Để kích hoạt hoặc hủy kích hoạt tính năng chờ cuộc gọi, nhấn Chờ cuộc gọi.

Cách trả lời cuộc gọi thứ hai và giữ cuộc đang gọi

Khi bạn nghe tiếng bíp lặp lại khi đang gọi, hãy kéo sang phải.

Cách từ chối cuộc gọi thứ hai

Khi bạn nghe tiếng bíp lặp lại khi đang gọi, hãy kéo sang trái.

Cách thực hiện cuộc gọi thứ hai

1

Trong lúc đang gọi, hãy nhấn . Nhật ký cuộc gọi được hiển thị.

2

Nhấn để hiển thị bàn phím quay số.

3

Nhập số điện thoại người nhận và nhấn . Cuộc gọi đầu tiên sẽ được đặt ở
trạng thái giữ.

Cách chuyển đổi giữa nhiều cuộc gọi

Để chuyển sang cuộc gọi khác và giữ cuộc gọi hiện tại, nhấn Chuyển sang
c.gọi này
.