Sony Xperia Z3 - Thông tin pháp lý

background image

Thông tin pháp lý

Sony D6603/D6653

Hướng dẫn sử dụng này là do Sony Mobile Communications Inc. hoặc công ty chi nhánh tại địa phương của
hãng xuất bản, mà không có bất kỳ bảo đảm nào. Những thay đổi và cải thiện cần thiết đối với Hướng dẫn sử
dụng này, do có lỗi in ấn, thông tin hiện tại không chính xác hay do những cải tiến về chương trình và/hoặc thiết
bị, có thể được Sony Mobile Communications Inc. thực hiện bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Tuy
nhiên, những thay đổi như vậy sẽ được đưa vào các phiên bản mới của Hướng dẫn sử dụng này. Tất cả các
hình minh họa chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không mô tả chính xác thiết bị thực tế.
Tất cả tên sản phẩm và tên công ty được đề cập trong tài liệu này là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của
các chủ sở hữu tương ứng. Mọi nhãn hiệu khác đều là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng. Bất kỳ quyền
nào không được cho phép rõ ràng trong tài liệu này đều được bảo lưu. Truy cập www.sonymobile.com/us/legal/
để biết thêm thông tin.
Hướng dẫn sử dụng này có thể nhắc đến các dịch vụ hoặc ứng dụng do bên thứ ba cung cấp. Nếu muốn sử
dụng các chương trình hoặc dịch vụ như vậy, bạn có thể phải đăng ký riêng với nhà cung cấp bên thứ ba và
phải tuân theo các điều khoản sử dụng bổ sung. Đối với các ứng dụng được truy cập trên hoặc thông qua trang
web của bên thứ ba, vui lòng xem trước các điều khoản sử dụng và chính sách về quyền riêng tư được áp
dụng của trang web đó. Sony không bảo đảm tính khả dụng hoặc hiệu suất của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ
được cung cấp nào của bên thứ ba.
Thiết bị di động của bạn có khả năng tải về, lưu trữ và chuyển tiếp nội dung bổ sung, như nhạc chuông. Việc sử
dụng nội dung này có thể bị hạn chế hoặc bị cấm theo quyền của bên thứ ba, bao gồm, nhưng không giới hạn
trong, sự hạn chế theo luật bản quyền hiện hành. Bạn, chứ không phải Sony, chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội
dung bổ sung mà bạn tải về hoặc gửi chuyển tiếp từ thiết bị di động của bạn. Trước khi sử dụng bất kỳ nội dung
bổ sung nào, vui lòng xác minh rằng mục đích sử dụng của bạn đã được cấp phép hợp lệ hoặc được cho phép.
Sony không bảo đảm tính chính xác, tính nguyên vẹn hoặc chất lượng của bất kỳ nội dung bổ sung nào hay bất
kỳ nội dung nào khác của bên thứ ba. Trong mọi trường hợp, Sony sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý
nào về việc bạn sử dụng không đúng các nội dung bổ sung hoặc nội dung khác của bên thứ ba.
Truy cập www.sonymobile.com để biết thêm thông tin.
Sản phẩm này được bảo vệ theo một số quyền sở hữu trí tuệ nhất định của Microsoft. Nghiêm cấm việc sử
dụng hay phân phối công nghệ đó bên ngoài sản phẩm này mà không có giấy phép của Microsoft.
Chủ sở hữu nội dung sử dụng công nghệ quản lý quyền hạn kỹ thuật số Windows Media (WMDRM) để bảo vệ
quyền sở hữu trí tuệ của họ, kể cả bản quyền. Thiết bị này sử dụng phần mềm WMDRM để truy cập nội dung
được bảo vệ bằng WMDRM. Nếu phần mềm WMDRM không bảo vệ được nội dung, thì chủ sở hữu nội dung
có thể yêu cầu Microsoft thu hồi khả năng sử dụng WMDRM của phần mềm để phát hoặc sao chép nội dung
được bảo vệ. Việc thu hồi sẽ không ảnh hưởng đến nội dung không được bảo vệ. Khi tải về các giấy phép cho
nội dung được bảo vệ, bạn đồng ý rằng Microsoft có thể bao gồm danh sách thu hồi cùng với giấy phép. Chủ
sở hữu nội dung có thể yêu cầu bạn nâng cấp WMDRM để truy cập nội dung của họ. Nếu từ chối nâng cấp,
bạn sẽ không truy cập được nội dung có yêu cầu nâng cấp.
Sản phẩm này được cấp phép theo các giấy phép trong danh mục bằng sáng chế hình ảnh MPEG-4 và AVC,
dành cho khách hàng sử dụng cá nhân và phi thương mại để (i) mã hóa video theo tiêu chuẩn hình ảnh
MPEG-4 ("video MPEG-4") hoặc tiêu chuẩn AVC ("video AVC") và/hoặc (ii) giải mã video MPEG-4 hoặc AVC đã
được khách hàng mã hóa, liên quan đến hoạt động cá nhân và phi thương mại và/hoặc có được từ nhà cung
cấp video được MPEG LA cấp phép cung cấp video MPEG-4 và/hoặc AVC. Bất kỳ mục đích sử dụng nào khác
đều không được cấp phép hoặc được hàm ý cho phép. Bạn có thể nhận thông tin bổ sung, bao gồm các thông
tin có liên quan đến việc cấp phép và sử dụng nội bộ, sử dụng cho mục đích thương mại và khuyến mãi, từ
MPEG LA, L.L.C. Hãy xem trên www.mpegla.com. Công nghệ giải mã âm thanh MPEG Layer-3 được
Fraunhofer IIS và Thomson cấp phép.
SONY MOBILE SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ SỰ MẤT MÁT, XÓA VÀ/HOẶC GHI ĐÈ
DỮ LIỆU NÀO ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CÁ NHÂN HOẶC CÁC TẬP TIN ĐƯỢC LƯU TRÊN THIẾT BỊ CỦA BẠN
(BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TRONG, DANH BẠ, BẢN NHẠC VÀ HÌNH ẢNH), PHÁT SINH TỪ
BẤT KỲ VIỆC CẬP NHẬT NÀO CHO THIẾT BỊ CỦA BẠN, BẰNG BẤT KỲ PHƯƠNG THỨC NÀO ĐƯỢC MÔ
TẢ TRONG TÀI LIỆU HOẶC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NÀY. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, SONY MOBILE
HOẶC NHÀ CUNG CẤP CỦA SONY MOBILE SẼ HOÀN TOÀN KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI
VỚI BẠN TRƯỚC BẤT KỲ VÀ MỌI THIỆT HẠI, TỔN THẤT VÀ NGUYÊN NHÂN TỐ TỤNG (BẤT KỂ LÀ THEO
HỢP ĐỒNG HAY DO SƠ SUẤT, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TRONG, SỰ BẤT CẨN HOẶC
NGUYÊN NHÂN KHÁC) VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN THỰC TẾ MÀ BẠN ĐÃ CHI TRẢ ĐỂ MUA THIẾT BỊ CỦA
MÌNH.
© 2015 Sony Mobile Communications Inc.
Mọi quyền được bảo lưu.

146

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.