Sony Xperia Z3 - Đọc và gửi tin nhắn

background image

Đọc và gửi tin nhắn

Ứng dụng Nhắn tin sẽ hiển thị các tin nhắn của bạn dưới dạng hội thoại, nghĩa là mọi
tin nhắn đi và đến từ một người cụ thể sẽ được gom vào một nhóm. Để gửi tin nhắn
đa phương tiện, bạn cần phải chỉnh lại cài đặt MMS cho đúng trong thiết bị của mình.
Xem phần Cài đặt Internet và MMS ở trang 45.

Số lượng ký tự mà bạn có thể gửi trong một tin nhắn đơn tùy thuộc vào nhà khai thác mạng và
ngôn ngữ bạn sử dụng. Kích thước tối đa của một tin nhắn MMS bao gồm kích thước của các
tập tin media được thêm vào cũng tùy thuộc vào nhà khai thác mạng. Liên hệ với nhà khai thác
mạng của bạn để biết thêm thông tin.

1

Quay lại danh sách cuộc trò chuyện

2

Gọi người gửi tin nhắn

3

Xem thêm tùy chọn

4

Tin nhắn đã gửi và nhận

5

Gửi một tin nhắn hoàn chỉnh

6

Thêm tập tin đính kèm

Cách tạo và gửi tin nhắn

1

Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn .

2

Nhấn .

3

Nhập tên hoặc số điện thoại của người nhận hay thông tin liên lạc khác mà bạn
đã lưu về người nhận, sau đó chọn từ danh sách xuất hiện. Nếu người nhận
không được liệt kê là một liên lạc, hãy nhập số điện thoại của người nhận theo
cách thủ công.

4

Nếu bạn muốn gửi tin nhắn cho nhóm, hãy lặp lại quy trình được mô tả ở trên
để thêm người nhận.

5

Nhấn Soạn tin nhắn và nhập nội dung tin nhắn.

6

Nếu bạn muốn thêm tập tin đính kèm, hãy chọn một tùy chọn đính kèm phù
hợp.

7

Để gửi tin nhắn, nhấn .

Nếu bạn thoát khỏi tin nhắn trước khi gửi thì tin nhắn đó sẽ được lưu làm tin nhắn nháp. Cuộc
trò chuyện đó sẽ được thêm nhãn Nháp:.

85

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách đọc tin nhắn đã nhận

1

Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn .

2

Nhấn vào đoạn hội thoại mong muốn.

3

Nếu tin nhắn chưa được tải về, nhấn và giữ tin nhắn đó, sau đó nhấn Tải tin
nhắn về
.

Tất cả các tin nhắn đã nhận theo mặc định sẽ được lưu vào bộ nhớ thiết bị.

Cách trả lời tin nhắn

1

Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn .

2

Nhấn vào cuộc trò chuyện có chứa tin nhắn.

3

Nhập nội dung trả lời và nhấn .

Cách gửi chuyển tiếp tin nhắn

1

Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn .

2

Nhấn vào cuộc trò chuyện chứa tin nhắn mà bạn muốn gửi chuyển tiếp.

3

Chạm và giữ vào tin nhắn bạn muốn gửi chuyển tiếp, sau đó nhấn Chuyển tiếp
tin nhắn
.

4

Nhập tên hoặc số điện thoại của người nhận hay thông tin liên lạc khác mà bạn
đã lưu về người nhận, sau đó chọn từ danh sách hiện ra. Nếu người nhận
không được liệt kê là một liên hệ, hãy nhập thủ công số điện thoại của người
nhận.

5

Sửa tin nhắn nếu cần, sau đó nhấn .

Cách lưu tập tin chứa trong tin nhắn nhận được

1

Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn .

2

Nhấn vào cuộc trò chuyện mà bạn muốn mở.

3

Nếu tin nhắn chưa được tải về, chạm và giữ vào tin nhắn đó, sau đó nhấn Tải
tin nhắn về
.

4

Chạm và giữ tập tin muốn lưu, sau đó chọn đúng tùy chọn bạn muốn.