Sony Xperia Z3 - Menu màn hình chủ ứng dụng Nhạc

background image

Menu màn hình chủ ứng dụng Nhạc

Menu màn hình chủ ứng dụng Nhạc sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về
mọi bài hát trên thiết bị của bạn. Từ đây bạn có thể quản lý các album và danh sách
nhạc của mình.

93

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

1

Trở về màn hình chính ứng dụng Nhạc

2

Xem hàng đợi phát hiện tại

3

Duyệt tất cả nghệ sĩ

4

Duyệt tất cả album

5

Duyệt tất cả bài hát

6

Duyệt thư viện nhạc và lọc theo nghệ sĩ, album hoặc tên bài hát

7

Duyệt tất cả danh sách nhạc

8

Phát nhạc đã chia sẻ trên một thiết bị khác

9

Xem tất cả các tập tin đã đăng ký hoặc tải về trong Podcast

10 Mở menu cài đặt cho ứng dụng Nhạc

11 Mở menu hỗ trợ cho ứng dụng Nhạc

Cách mở menu màn hình chủ Nhạc

1

Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn .

2

Kéo cạnh trái của màn hình sang phải.

Cách trở về màn hình chủ Nhạc

Khi menu màn hình chủ Nhạc đang mở, nhấn Trang chủ.

Khi menu màn hình chủ Nhạc đang mở, nhấn vào màn hình phía bên phải của
menu.

Cách xóa bài hát

1

Từ trình đơn màn hình chính Nhạc, duyệt tới bài hát mà bạn muốn xóa.

2

Chạm và giữ tựa đề bài hát, sau đó nhấn Xóa trong danh sách hiển thị.

3

Nhấn Xóa lần nữa để xác nhận.