Sony Xperia Z3 - TalkBack

background image

TalkBack

TalkBack là dịch vụ đọc màn hình dành cho người dùng khiếm thị. TalkBack dùng
phản hồi dạng nói để mô tả mọi sự kiện hoặc hành động được thực hiện trên thiết bị
Android. TalkBack mô tả giao diện người dùng và đọc to các lỗi phần mềm, thông báo
và tin nhắn.

Cách bật tính năng TalkBack

1

Từ Màn hình chủ, nhấn vào .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Khả năng truy cập > TalkBack.

3

Nhấn vào khóa chuyển bật-tắt và sau đó nhấn OK.

Để thay đổi các tùy chọn về tốc độ, phản hồi và cảm ứng đối với TalkBack, nhấn Cài đặt.

TalkBack sẽ khởi chạy hướng dẫn ngay sau khi bạn kích hoạt tính năng này. Để thoát hướng
dẫn này, hãy nhấn nút Thoát hai lần.

Cách tắt tính năng TalkBack

1

Từ Màn hình chủ, nhấn đúp vào .

2

Tìm và nhấn đúp Cài đặt > Khả năng truy cập> TalkBack.

3

Nhấn đúp vào khóa chuyển bật-tắt và sau đó nhấn đúp OK.