Sony Xperia Z3 - Xem video trong ứng dụng Video

background image

Xem video trong ứng dụng Video

Sử dụng ứng dụng Video để phát các bộ phim và nội dung video khác mà bạn đã lưu
hoặc tải về thiết bị của mình. Ứng dụng Video cũng giúp bạn lấy về hình ảnh áp-phích
quảng cáo, tóm lược nội dung chính, thông tin về thể loại và chi tiết đạo diễn cho từng
bộ phim. Bạn cũng có thể phát các bộ phim của mình trên các thiết bị khác được kết
nối vào cùng một mạng.

Một số tập tin video có thể không phát được trong ứng dụng Video.

1

Nhấn biểu tượng để mở menu màn hình chủ Video

2

Hiển thị video vừa mới phát gần đây nhất

3

Kéo mép trái của màn hình sang phải để duyệt tất cả các video đã tải về và đã lưu

4

Xem tất cả các video đã lưu vào thiết bị

5

Xem video trực tuyến

6

Nhấn để phát các tập tin video đã lưu hoặc tải về

7

Xem các tùy chọn menu của một video

8

Cuộn lên hoặc xuống để xem nội dung

Cách phát video trong ứng dụng Video

1

Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn Video.

2

Tìm và nhấn vào video bạn muốn phát. Nếu video không hiển thị trên màn hình,
hãy kéo cạnh trái của màn hình sang phải để mở menu màn hình chủ Video,
sau đó tìm và nhấn vào video bạn muốn phát.

3

Để hiển thị hoặc ẩn các nút điều khiển, hãy nhấn vào màn hình.

4

Để tạm ngừng phát, hãy nhấn . Để tiếp tục phát, hãy nhấn .

5

Để tua lại, hãy kéo vạch đánh dấu trên thanh tiến trình về bên trái. Để tua đi
nhanh, hãy kéo vạch đánh dấu trên thanh tiến trình về bên phải.

Cách thay đổi cài đặt trong Video

1

Từ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn Video.

2

Kéo cạnh trái màn hình sang phải để mở menu màn hình chủ Video, và sau đó
nhấn Cài đặt.

3

Thay đổi các cài đặt theo mong muốn.

119

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách thay đổi cài đặt âm thanh khi đang phát video

1

Khi đang phát video, hãy nhấn vào màn hình để hiển thị các nút điều khiển.

2

Nhấn > Cài đặt âm thanh, sau đó thay đổi các cài đặt theo ý muốn.

3

Khi bạn làm xong, hãy nhấn OK.

Cách chia sẻ video

1

Khi đang phát video, hãy nhấn vào , sau đó nhấn vào Chia sẻ.

2

Nhấn vào ứng dụng bạn muốn dùng để chia sẻ video đã chọn, sau đó làm theo
các bước thích hợp để gửi đi.